Actievoorwaarden   no comments

Posted at 12:20 pm in

Deze promotionele actie is een onderdeel van de website www.bolswarderzegelactie.nl. De website wordt beheerd door Stichting BSZ, postbus 91 te Bolsward. Door deelname aan deze promotionele actie gaat de deelnemer akkoord met de volgende voorwaarden.

1. Actieperiode en geldigheid

1.1 Deze actie loopt tot en met 29 februari 2020.

1.2 Doel van de actie is de promotie van het winkelaanbod in Bolsward. Het betreft een tijdelijke actie tot en met 29 februari 2020.

 

2. Meedoen

2.1 U kunt meedoen indien u tot en met 29 februari 2020 een volle spaarkaart inlevert bij een vestiging van 1 van de deelnemende bedrijven. Actiezegels kunnen worden verkregen bij de deelnemende winkeliers. Door aankopen te doen bij 1 de deelnemende winkeliers  kunt u actiezegels sparen.

2.2 De volgende winkeliers nemen deel aan de actie: Lunter’s Warenhuis (HEMA), DA Drogisterij Atsma, Bakkerij v.d.Werf, P.Landskroon Sigarenmagazijn, Boekhuis, Pizzorante Ponte Vecchio en Etos Lunter Drogisterij (ETOS).

2.3 Alleen volledige c.q. geldige inzendingen dingen mee naar de prijzen.

2.4 Geldig zijn alle inzendingen die tot en met 29 februari 2020 volledig en naar waarheid ingevuld bij Stichting BSZ binnengekomen zijn.

2.5 Inzendingen die na 29 februari 2020 binnenkomen bij Stichting BSZ zijn uitgesloten van deelname.

 

3. Winnaars

3.1 Binnen 2 weken na sluiting trekt notaris E. Troost uit de ingeleverde kaarten de winnaars.

3.2 De winnaars krijgen hierna binnen enkele dagen persoonlijk bericht van Stichting BSZ. De details met betrekking tot de prijsoverhandiging zullen vervolgens met elk van de winnaars worden afgestemd.

 

4. Prijzen

4.1 De te winnen prijzen zijn: zie lijst op site waarop tevens nog enkele aanvullingen volgen, de waarde is 5700,- euro.

4.2 De prijzen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Er worden geen alternatieven of substituten voor de genoemde prijzen aangeboden.

4.3 Indien het uitreiken van de prijs om welke externe reden dan ook niet mogelijk is binnen zes maanden na bekendmaking van de uitslag vervalt deze prijs aan Stichting BSZ.

 

5. Deelname en uitsluiting

5.1 Deelname is voorbehouden aan natuurlijke personen van 18 jaar en ouder met hoofdverblijfplaats Nederland.

5.2 Bestuursleden van Stichting BSZ, en de deelnemende winkeliers, en hun gezinsleden, zijn uitgesloten van deelname aan deze actie.

5.3 Bij het moedwillig opgeven van foutieve gegevens behoudt Stichting BSZ zich het recht voor deelnemers van de actie uit te sluiten.

5.4 Door deelname aan deze actie gaat de deelnemer akkoord met de actievoorwaarden.

 

6. Persoonsgegevens

6.1   Stichting BSZ gaat zorgvuldig om met persoonlijke gegevens en zal deze zonder ondubbelzinnige toestemming van de eigenaar niet aan derden verstrekken.

 

7. Portretrechten en medewerking

7.1 Door deelname geeft de winnaar Stichting BSZ toestemming om zijn/haar naam, woonplaats en eventueel beeltenis – voor zover vastgelegd tijdens de prijsuitreiking – te gebruiken voor publicatie op de website van Stichting BSZ of via andere relevante, door Stichting BSZ te kiezen kanalen in het kader van promotionele activiteiten.

 

8. Aansprakelijkheid en vrijwaring

8.1 Stichting BSZ en eventueel door Stichting BSZ ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk voor:

  • Niet tijdige ontvangst van inzendingen, of onvolledige, ongeldige en/of onleesbare inzendingen.
  • Het onrechtmatig gebruik van onze systemen door derden.
  • Enige schade – direct en/of indirect – die voorvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met de actie, waaronder mede begrepen – doch niet beperkt tot – het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de actie en/of het wijzigen van de prijzen indien de omstandigheden dit vereisen.
  • Enige aanvullende uitgaven die de winnaars eventueel dienen te maken in verband met de deelname aan de actie en/of met de aanvaarding en het gebruik van de prijzen.

8.2 Over de voorwaarden en de uitslag van deze actie kan niet worden gecorrespondeerd.

8.3 Winnaars dienen zelf zorg te dragen voor aangifte en afdracht van eventuele kansspelbelasting.

 

9. Rechten Stichting BSZ

9.1 Stichting BSZ behoudt zich het recht voor om de actie en elk ander onderdeel van de website, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de actie te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen. Stichting BSZ zal de in dat kader gewijzigde actievoorwaarden zo spoedig mogelijk op de website vermelden.

9.2 Stichting BSZ behoudt zich het recht voor te allen tijde deelname aan de actie op te schorten of te beëindigen, indien de deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan de betreffende deelnemer te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Stichting BSZ hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.

 

10. Diversen

10.1 De voorwaarden met betrekking tot deze actie zijn vrij beschikbaar op www.bolswarderzegelactie.nl en zowel schriftelijk als digitaal opvraagbaar bij Stichting BSZ.

10.2 Deze voorwaarden en deze actie kunnen te allen tijde door ons aangepast worden. Stichting BSZ adviseert daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken. Stichting BSZ behoud zich het recht voor om de actie voortijdig te beëindigen.

10.3 Deze actie is in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

10.4 Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de actie of de website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Leeuwarden.

 

11. Contact

11.1 Als u vragen of opmerkingen hebt over de actie of over de website, neemt u dan contact met ons op via de heer Jan Dijkstra, Nieuwmarkt 10 te Bolsward of een van de deelnemende winkeliers. Wij zullen zo spoedig mogelijk reageren op uw vraag en/of opmerking.

 

Written by admin on December 1st, 2012